Agra-Firozabad Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Atar Singh Yadav,Agra
2 Amitabh Lavaniya
3 Dr. Laxmi Narayan Yadav
4 Col. Gajraj Singh
5 Atar Singh Yadav,Firozabad
6 Ved Prakash