Aligarh Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Raghuraj Singh
2 Kripal Singh
3 Raheesh Ahamad
4 Arya Ram Sharan Urf Laihtu Tau
5 Sunil Singh