Allahabad Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 K.P.Tiwari
2 Jawahar Singh Yadav
3 Banshidhar
4 Rang Bali Singh Patel
5 Jagdish Chandra Advocate
6 Jay Singh Yadav Advocate
7 Ramashankar Singh Aditya
8 Ram Chabeele Mishra
9 Shekhar Srivastava