Ballia Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Devendra
2 Brahmashankar
3 Sangram Singh Yadav
4 Ravi Shankar Singh "Pappu"
5 Chandra Kesh Singh
6 Rajendra
7 Shambhu Nath Yadav
8 Subash