Banda-Hamirpur Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Gaya Prasad (G.P.Singh)
2 Balvir Singh
3 Yuvraj Singh
4 Surendra Kumar